Reģistrācijas datums 10. 03. 2008.
 

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU

Izmantojams informācijas sniegšanai saskaņā ar
Publisko iepirkumu likumu, ja paredzamā līgumcena publiskajiem
piegādes un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par 92169 latiem, bet
publiskajiem būvdarbu līgumiem - mazāka par 3550844 latiem latu

I SADAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESES UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums SIA "Ādažu namsaimnieks"
(arī reģistrācijas numurs)LV4000342204
Pasta adrese Gaujas iela 13/15
Pilsēta: Ādaži Pasta indekss: LV-2164 ValstsLatvija
Kontaktpersona(-as)Agris Kiršteins Telefons 7997029; 7996 660
E-pasts: namsaimnieks@adazi.lv Fakss: 7996 660
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Pasūtītāja vispārējā adrese (URL)www.adazi.lv
Pircēja profila adrese (URL):
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija      Jā

 
Nolikumu un citu dokumentāciju var saņemt:
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi un pieteikumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)


I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde (arī tās reģionālās apakšnodaļas)
Valsts aģentūra/birojs
Pašvaldības iestāde
Pašvaldības aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits (lūdzu, norādiet)
Vispārējie sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita (lūdzu, norādiet)
Pasūtītājs rīkojas citu pasūtītāju vārdā       JāII. SADAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS
II.1)LĪGUMA NOSAUKUMS UN APJOMS
Jauna mazgabarīta traktora ar aprīkojumu iegāde ar piegādi, izmantojot finanšu līzinga metodi
II.2) LĪGUMA VEIDS UN BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETA     Nuts kodsLV007
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vietaĀdaži
II.1.3) Paziņojums paredz
Iepirkuma līgumu Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

Vispārīgo vienošanos

 
II.3) IEPIRKUMA NOMENKLATŪRA (CPV)
Galvenais priekšmets
34144400-2
Papildus priekšmet-i

II.5) IEPIRKUMS IR SADALĪTS DAĻĀS        JĀ   
Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām
II.6) VAR IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU VARIANTUS        JĀ
II.3) LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS VAI IZPILDES TERMIŅŠ
Līguma darbības laiks mēnešos:  36 vai dienās 0 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)
līdz             00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)
II.8) IESPĒJAS (ja tādas paredzētas)
Ja jā, šo iespēju apraksts:


Atkārtotu līgumu slēgšana (ja ir paredzēta)
vai robežās: no 0  līdz   0


III SADAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA
III.1) IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS
Cenu aptauja
Atklāts konkurss
Slēgts konkurss
Paātrināts slēgts konkurss
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
Sarunu procedūra
 

Kandidāti jau ir zināmi  
Ja jālūdzu, punktā III.12 norādiet zināmo kandidātu nosaukumu
Paātrināta sarunu procedūra
 

Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
III.2) PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo (-os) kvadrātiņu(-us))
Piedāvājums ar viszemāko cenu
vai
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums , kas izvērtēts saskaņā ar
  zemāk minētajiem kritērijiem (ja iespējams, lūdzu, norādiet īpatsvaru vai kritērijus dilstošā secībā pēc to nozīmīguma, ja pamatotu iemeslu dēļ īpatsvaru norādīt nav iespējams)
kritēriji, kas minēti nolikumā, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai citos dokumentos
Kritēriji Īpatsvars
1  .
2  .
3  .
4  .
5  .
6  .
7  .
8  .
9  .
10.
Cenas noteikšanas rādītāji (ja piemēro cenu aptauju)
nav
III.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole        JĀ
III.4) Priviliģētie līgumi (ja tādi paredzēti)
Līgums rezervēts tikai pretendentiem, kas galvenokārt nodarbina invalīdus  
III.5) IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, KO IEPIRKUMAM PIEŠĶĪRIS PASŪTĪTĀJS ĀNS2008/01CA
III.6) Iepriekšējās publikācijas par šo pašu līgumu JĀ
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)
Iepriekš izsludinātā iepirkuma (ja tāds bijis) identifikācijas Nr. (ja piemēro sarunu procedūru)
III.7) NOSACĪJUMI, LAI SAŅEMTU NOLIKUMU UN CITU DOKUMENTĀCIJU (izņemot DIS)
Nolikumu un citu dokumentāciju var saņemt līdz
Datums 03 / 04 / 2008 (dd/mm/gggg)        Darba laiks9.00-17.00, piektdienās 9.00-15.00

Dokumentus izsniedz par samaksu         JĀ
Ja jā, cena (tikai cipariem) Valūta
Maksājuma noteikumi un veids
III.8) VALODA(-AS), KURU(-AS) VAR IZMANTOT PIEDĀVĀJUMĀ VAI DALĪBAS PIETEIKUMĀ
ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:
III.9) IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ KANDIDĀTU SKAITU, KURI TIKS UZAICINĀTI IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS VAI PIEDALĪTIES (slēgts konkurss, sarunu procedūra)
Paredzētais kandidātu skaits       
vai paredzētais minimālais skaits 0 un, (ja tāds noteikts) , maksimālais skaits 0
Objektīvie kritēriji, lai izvēlētos ierobežotu kandidātu skaitu

III.10) TERMIŅŠ, LĪDZ KURAM IESNIEDZAMI PIEDĀVĀJUMI VAI PIETEIKUMI 03 / 04 / 2008 (dd/mm/gggg) Laiks: 10.30

III.11) Piedāvājumu atvēršana 03 / 04 / 2008 (dd/mm/gggg) Laiks: 10.30
Vieta Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 16, sēžu zālē.
III.12)PAPILDU INFORMĀCIJA(ja nepieciešams)
nav
VI.4)ŠĪ PAZIŅOJUMA NOSŪTĪŠANAS DATUMS: 10 / 03 / 2008 (dd/mm/gggg)PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I) ADRESE, KUR VAR SAŅEMT PAPILDU INFORMĀCIJU
Pilns nosaukums:
Ādažu novada dome
reģ.Nr. 900000484
Pasta adrese: Gaujas iela 16
Pilsēta: Ādaži Pasta indekss: LV-2164 Valsts: Latvija
Kontaktpersona (-as): Dzintars Kronbergs Telefons: 26137715
E-pasts: dzintars.kronbergs@adazi.lv Fakss: 7997828
Interneta adrese (URL): www.adazi.lv

II) ADRESE, KUR JĀIESNIEDZ INFORMATĪVIE PIEDĀVĀJUMI

Pilns nosaukums:
Ādažu novada dome
(arī reģistrācijas numurs) 900000484
Pasta adrese: Gaujas iela 16
Pilsēta: Ādaži Pasta indekss: LV-2164 Valsts: Latvija
Kontaktpersona (-as): Dzintars Kronbergs Telefons: 26137715
E-pasts: dzintars.kronbergs@adazi.lv Fakss: 7997828
Interneta adrese (URL): www.adazi.lv


Ar šo paziņojumu saistītas rezultātu izziņošanas publikācijas:


  IUB Majas Lapa